Obchodní podmínky

ČLÁNEK I.


Všeobecná ustanovení
Společnost Goldorin s.r.o., se sídlem: Josefa Skupy 2302, IČO: 03841529, vlastníkem webového portálu www.goldorin.cz (dále jen „Provozovatel“), vydává v souladu s platnými předpisy České republiky tyto Všeobecné obchodní podmínky pro webový portál www.goldorin.cz (dále jen „Obchodní podmínky“).

ČLÁNEK II.

Vymezení základních pojmů
Pokud není uvedeno jinak, mají následující pojmy a zkratky označené s velkým začátečním písmenem význam dle dále uvedených definic

Provozovatel je společnost: Goldorin s.r.o., se sídlem: Josefa Skupy 2302 Most 43401, IČO: 03841529, která je provozovatelem a vlastníkem Webového portálu www.godlorin.cz.
Číslo účtu Provozovatele: 107-9522700267/0100, vedený u KB, a.s.
Kontaktní osoba: Kateřina Dolejšková
Provozní hodiny: webové stránky 00:00 – 00:00
Webový portál je internetová stránka Provozovatele: www.goldorin.cz
Internetový obchod nebo Eshop je internetový obchod provozovaný Provozovatelem na Webovém portálu
Objednávka je závazné vyjádření zájmu Zákazníka o objednání a koupi Zboží v Internetovém obchodu na Webovém portálu. Objednávka odeslaná Provozovateli se považuje za návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1731 a násl. Občanského zákoníku. Přijetí Objednávky Provozovatel potvrzuje telefonicky na telefonním čísle Zákazníka nebo elektronicky e-mailem zaslaným na Zákazníkem zadanou e-mailovou adresu (v případě nedostupnosti Zákazníka na telefonním čísle potvrzuje Provozovatel Objednávku jenom e-mailem zaslaným na Zákazníkem zadanou e-mailovou adresu), bezprostředně po přijetí Objednávky. Smluvní vztah mezi Provozovatelem a Zákazníkem, který se považuje v souladu s ustanovením § 1820 Občanského zákoníku za kupní smlouvu uzavíranou při použití prostředků komunikace na dálku, vzniká až potvrzením ze strany Provozovatele Zákazníkovi (telefonicky a/nebo e-mailem).


ČLÁNEK III.


Objednávka – Uzavření smlouvy
Webové rozhraní Internetového obchodu obsahuje seznam Zboží nabízeného Provozovatelem jako prodávajícím k prodeji Zákazníkům, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného Zboží. Nabídka prodeje Zboží a ceny tohoto Zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní Internetového obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Provozovatele coby prodávajícího uzavřít se Zákazníkem kupní smlouvu i za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje Zboží umístěné na Webovém portálu jsou nezávazné a Provozovatel není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto Zboží. Webové rozhraní Internetového obchodu obsahuje v procesu vytvoření a zadání Objednávky také informace o nákladech spojených s balením a dodáním Zboží Zákazníkovi.
Zákazník se za účelem vytvoření Objednávky řídí instrukcemi obsaženými na webovém rozhraní Internetového obchodu. Vytvoření a zadání Objednávky probíhá v těchto základních krocích:
výběr Zboží Zákazníkem v rámci webového rozhraní Internetového obchodu – objednávané Zboží „přidá“ Zákazník do elektronického nákupního košíku Internetového obchodu kliknutím na příslušné tlačítko „PŘIDAT DO KOŠÍKU“;nebo provede dotaz na zboží přes kontaktní formulář
po ukončení výběru Zboží z nabídky v Internetovém obchodu a zahájení vlastního procesu finalizace Objednávky klikne Zákazník na tlačítko „PŘEJÍT DO NÁKUPNÍHO KOŠÍKU“, ze které bude přesměrován do podsekce „MŮJ NÁKUPNÍ KOŠÍK“;
v podsekci „MŮJ NÁKUPNÍ KOŠÍK“ si Zákazník může prohlédnout a zkontrolovat jim vybrané položky Zboží s uvedením jejich popisu, pokračuje kliknutím na tlačítko „PŘEJÍT DO POKLADNY“;
v podsekci „POKLADNA“ Zákazník zadá požadovanou doručovací adresu, vybere jeden z nabídnutých způsobu dopravy, jeden z nabídnutých způsobů platby a v případě neregistrovaného zákazníka zadá požadované fakturační údaje (povinné údaje jsou označeny hvězdičkou). Po úplném vyplnění povinných údajů a v případě zájmu o pokračování v nákupu vyjádří Zákazník svůj souhlas s obsahem těchto Obchodních podmínek, dále uvedeným vybraným způsobem platby, způsobem dopravy i příslušnými náklady na dopravu a podmínek kliknutím na tlačítko „DOKONČIT NÁKUP“, čímž se považuje Objednávka za úspěšně zadanou a dokončenou a je považována za závazný projev vůle Zákazníka (nabídka k uzavření kupní smlouvy) vůči Provozovateli s cílem za dané Zboží Provozovateli zaplatit;
Provozovatel požaduje uhradit závaznou 50%-tní zálohu z celkové ceny objednaného zboží a to : buď osobně v kamenné prodejně nebo zasláním částky na firmení účet (výše uvedený)
Smluvní vztah mezi Provozovatelem coby prodávajícím a Zákazníkem coby kupujícím, který se považuje v souladu s ustanovením § 1820 Občanského zákoníku za kupní smlouvu uzavíranou při použití prostředků komunikace na dálku, vzniká potvrzením Objednávky (akceptací) ze strany Provozovatele Zákazníkovi, což bude učiněno telefonicky na telefonním čísle Zákazníka (telefonický hovor za účelem potvrzení Objednávky může být Provozovatelem nahráván, o čemž je Provozovatel povinen Zákazníka vyrozumět a vyžádat si k tomu jeho souhlas) a/nebo e-mailem na uvedenou e-mailovou adresu Zákazníka; k danému okamžiku tedy dochází mezi Zákazníkem coby kupujícím a Provozovatelem coby prodávajícím k uzavření kupní smlouvy ohledně Zákazníkem objednaného Zboží, jejímž předmětem je povinnost Zákazníka uhradit Provozovateli sjednanou kupní cenu za objednané Zboží a povinnost Provozovatele dodat Zákazníkovi jim objednané a zaplacené Zboží. Provozovatel potvrdí přijetí Objednávky. Kupující nabývá vlastnictví ke Zboží dle smlouvy zaplacením celé kupní ceny Zboží Provozovateli.Pokud Provozovatel telefonicky kontaktuje Zákazníka s nabídkou na uzavření smlouvy ohledně jiného než Zákazníkem objednaného Zboží, musí být Zákazníkovi na začátku každého telefonátu oznámeny identifikační údaje Provozovatele coby prodávajícího – a to obchodní jméno/firma a sídlo Provozovatele, dále obchodní záměr telefonické komunikace s uvedením a specifikací původní Objednávky a informace o povinnosti zaplatit za Zboží nebo uhradit jiné náklady a poplatky, s tím, že v případě akceptace takové nabídky Zákazníkem dochází ke změně původní Objednávky a její akceptaci Provozovatelem, čímž dochází k uzavření kupní smlouvy ohledně Zboží dle Zákazníkem telefonicky akceptované nabídky, což bude Zákazníkovi bez zbytečného odkladu potvrzeno i e-mailem na Zákazníkem zadanou e-mailovou adresu; telefonický rozhovor za účelem uzavření takové smlouvy může být Provozovatelem nahráván, o čemž je Provozovatel povinen Zákazníka vyrozumět a vyžádat si k tomu jeho souhlas. K danému okamžiku tedy dochází mezi Zákazníkem coby kupujícím a Provozovatelem coby prodávajícím k uzavření kupní smlouvy ohledně Zákazníkem telefonicky akceptovaného Zboží, jejímž předmětem je povinnost Zákazníka uhradit Provozovateli sjednanou kupní cenu za takto objednané Zboží a povinnost Provozovatele dodat Zákazníkovi jim takto objednané a zaplacené Zboží.
Na odeslání Objednávky je potřebné, aby Zákazník byl na Webovém portálu registrovaným Zákazníkem, nebo aby Zákazník řádně vyplnil povinné údaje v Objednávkovém formuláři v procesu zadávání Objednávky. Údaje Zákazníka uvedené v Objednávce jsou Provozovatelem považovány za správné. Poskytnuté údaje slouží Provozovateli především na řádné a včasné vyřízení Objednávky Zákazníka. Provozovatel se zavazuje nepoužít a taktéž nezveřejnit tyto údaje třetím osobám.
Provozovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství Zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Zákazníka o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).
Zákazník bere na vědomí, že Provozovatel není povinen uzavřít kupní smlouvu (tj. není povinen akceptovat Objednávku), a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek) nebo jiný závazkový právní vztah s Provozovatelem.
Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkem při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Zákazník sám.


ČLÁNEK IV.


Způsob dodání
Skladové Zboží je obyčejně expedováno (i) do dvou pracovních dnů ode dne uhrazení ceny Zboží a připsání ceny Zboží uvedené v Objednávce na účet
Provozovatel je povinen dodat Zboží Zákazníkovi nejpozději do 30 dnů ode dne akceptace Objednávky a uzavření smlouvy pokud se Provozovatel nedohodne se Zákazníkem v jednotlivém případě jinak; ve všech případech ale platí, že příslušné Zboží bude Zákazníkovi předáno teprve po řádné úhradě kupní ceny Provozovateli.
Zákazník má možnost si v procesu tvorby Objednávky zvolit jeden z uvedených způsobů dopravy:
Česká pošta – cenná zásilka – Zboží bude Zákazníkovi dodáno nejpozději v třetí pracovní den po dni expedování zásilky. Zákazník obdrží před doručením Zboží e-mailovou a sms notifikaci o čase doručovaní zakázky. V podrobnostech se doručování zásilek řídí příslušnými podmínkami České pošty a.s. pro produkt Balík do ruky.
Osobní vyzvednutí v Mostě – na adrese Josefa Skupy 2302 Most 43401, v pracovních dnech mezi 9:00 – 17:00 hod. a to od okamžiku obdržení e-mailové zprávy Provozovatele o tom, že předmětné Zboží je připraveno k vyzvednutí
Doručení Zboží na dodací adresu proběhne v pracovní dny v době obvyklé pracovní doby.
Zákazník je o výši poplatků/nákladů za dopravu objednaného Zboží informován při výběru způsobu dopravy Zboží v rámci procesu tvorby Objednávky. Při doručování libovolného Zboží v rámci území České republiky je doprava poskytována zadarmo.
Podmínky uvedené pod odst. 2, 3 a 4 tohoto článku těchto Obchodních podmínek se uplatní pouze v případě doručování v rámci území České republiky. V případě doručování Zboží do zahraničí určuje způsob dopravy Zboží Provozovatel, přičemž Zákazníka vždy individuálně informuje o výši nákladů na provedení dopravy a Zákazník je povinen tyto náklady dopravy uhradit nejpozději s cenou Zboží. V případě dodávky Zboží do zahraničí se příslušná dodací lhůta prodlužuje přiměřeným způsobem.
Je-li Provozovatel povinen dodat Zboží na místo určené Zákazníkem v Objednávce, je Zákazník povinen převzít Zboží při dodání. V případě, že Zákazník nepřevezme zásilku v odběrné lhůtě, dochází k porušení smlouvy ze strany Zákazníka. V případě, že je z důvodů na straně Zákazníka nutno Zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo stranami ujednáno, je Zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním Zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení Zboží.
V případě, že má Zákazník zájem o změnu zvoleného způsobu dodání a platby Zboží, kontaktuje Zákazník Provozovatele v Provozních hodinách, a až po potvrzení a schválení příslušné změny Provozovatelem bude daná změna umožněna a platná.
Při převzetí Zboží je Zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů Zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit doručovateli a Provozovateli.
Z důvodu váhového, objemového, časového nebo logistického omezení si Provozovatel vyhrazuje právo změnit po dohodě se Zákazníkem způsob dopravy Zboží a/nebo nabídnout Zákazníkovi alternativní způsob dopravy Zboží Zákazníkovi.
Daňový doklad (faktura) vztahující se ke Zboží objednanému Zákazníkem (a který je považován i za záruční list) je dodáván spolu se Zbožím. V případě osobního odběru Zboží si tyto doklady Zákazník převezme osobně spolu se Zbožím.


ČLÁNEK V.


Cena Zboží a platební podmínky
Prodejní cena Zboží: V případě podstatné změny velkoobchodní ceny Zboží v důsledku změny kurzu a/nebo přecenění Zboží (resp. jeho částí) dodavatelem si Provozovatel vyhrazuje právo změny ceny Zboží. Ceny uvedené na Webovém portálu a v kamenné prodejně se mohou lišit a Zákazník nemá právo se dodatečně dožadovat jiné výše ceny než ceny dříve dohodnuté. Veškeré ceny za Zboží a služby a veškeré poplatky v Internetovém obchodě jsou uvedeny včetně DPH. Veškeré akce platí do vyprodání zásob, pokud u konkrétního výrobku není uvedeno jinak.
Zákazník je povinný uhradit cenu za Zboží vč. poplatků za související služby (doprava, balení) a Provozovatel není povinen Zákazníkovi předat Zboží dříve, než dojde k úhradě celé částky ceny za Zboží vč. poplatků.
Zákazník má možnost si v procesu tvorby Objednávky zvolit jeden z uvedených způsobů platby:
Dobírkou při převzetí od doručovatele
Běžným bankovním převodem
Zákazník má po dohodě s Provozovatelem možnost uhradit cenu Zboží dle Objednávky při převzetí v sídle Provozovatele – tj. na adrese GOLDORIN s.r.o Josefa Skupy 2302 Most 43401, a to buď v hotovosti, nebo platební kartou.
V případě bezhotovostní platby běžným bankovním převodem je Zákazník povinen při zadávání příkazu k platbě částky ceny dle příslušné smlouvy společně s uvedením variabilního symbolu platby (číslo Objednávky).
V případě, že Zákazník neuhradí celou cenu Zboží ani do 14 dní od obdržení potvrzení o přijetí Objednávky Provozovatelem, jedná se o závažné (podstatné) porušení kupní smlouvy ve smyslu čl. III. odst. 3 těchto Obchodních podmínek a uzavřená kupní smlouva ve smyslu čl. III. odst. 3 těchto Obchodních podmínek se marným uplynutím dané lhůty ruší (je stornována); to neplatí v případech ve smyslu odst. 4 tohoto článku Obchodních podmínek, které se řídí tam uvedeným postupem. O této skutečnosti bude Provozovatel Zákazníka informovat e-mailem nebo telefonicky.


ČLÁNEK VI.


Stornování Objednávky, Odstoupení od smlouvy
Stornovaní Objednávky: Spotřebitel má právo požádat o stornování Objednávky nejpozději do okamžiku potvrzení Objednávky ze strany Provozovatele.
Odstoupení od Smlouvy: Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu, a to do 14 dnů ode dne převzetí Zboží. Po uplynutí této lhůty toto právo zaniká. Zákazník může odstoupit od kupní smlouvy uzavřené na základě Objednávky i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy podle první věty tohoto odstavce těchto Obchodních podmínek. Spotřebitel má právo v rámci této lhůty po převzetí Zboží rozbalit a vyzkoušet obdobným způsobem jako je obvyklé při nákupu v klasickém „kamenném“ obchodě, a to v rozsahu potřebném na zjištění povahy, charakteristik a fungování Zboží; vyzkoušet tedy neznamená začít Zboží používat a po několika dnech vrátit Provozovateli. Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí si smluvní strany veškerá vzájemně poskytnutá plnění.
V souladu s ustanovením § 1837 Občanského zákoníku nemůže Spotřebitel odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je:
poskytování služby, jestliže s plněním služby bylo se souhlasem Spotřebitele započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
dodávka Zboží upraveného podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu,
dodávka Zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíšeno s jiným Zbožím;
dodávka Zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
dodávka Zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

ČLÁNEK VII.

Povinnosti Zákazníka a Provozovatele. Výměna a úprava Šperku, Zakázková výroba
Provozovatel se zavazuje:
Bezodkladně vyřídit každou Objednávku Zákazníka;
Dodržet stanovenou cenu (cenu platnou v čase uzavření smlouvy na základě příslušné Objednávky ,která se odvíjí od gramáže šperku, kdy provozovatel může v celkové váze zakázky mít odchylku max. 10%);
Dodat Zboží, které si Zákazník objednal.
Zákazník se zavazuje:
Zaplatit za Zboží plnou sjednanou cenu;
Převzít Zboží, které bylo předmětem jeho Objednávky od kurýra nebo jiného doručitele v odběrné lhůtě, na adrese, kterou uvedl v Objednávce;
Zkontrolovat obal zásilky (Zboží) při přebírání od kurýra nebo doručovatele;
Poškozené zásilky (Zboží) nepřebírat!;
Nedodání zásilky (Zboží) je Zákazník povinen Provozovateli oznámit po uplynutí 7. dne od potvrzení (e-mailem, SMS) odeslaní zásilky (Zboží), a to na e-mail zákaznického servisu goldorin@seznam.cz. V případě, že Zákazník nepřevezme zásilku v odběrné lhůtě, dochází k porušení smlouvy ze strany Zákazníka.
Vyloučení odpovědnosti Provozovatele; Provozovatel nenese odpovědnost za:
Poškození zásilky (Zboží) doručovatelem;
Dodání Zboží v rozporu s těmito Obchodními podmínkami, resp. v rozporu s dohodnutými podmínkami dodání, a to v důsledku vlivu vyšší moci;
Opožděné doručení zaviněné udáním nesprávné doručovací adresy ze strany Zákazníka;
Opožděné doručení zaviněné doručovatelem.
Zakázková výroba

Provozovatel umožňuje Zákazníkům si na Webovém portálu v příslušné sekci „Zakázková výroba“ zadat výrobu Šperku podle vlastních specifikací. V případě schválení takové objednávky Provozovatelem se Provozovatel zavazuje takový Šperk vyrobit a dodat Zákazníkovi a Zákazník se zavazuje za takto vyrobený Šperk zaplatit Provozovateli ujednanou cenu. Na Šperky vyráběny v režimu zakázkové výroby ve smyslu tohoto odstavce Obchodních podmínek se v plném rozsahu vztahují práva a povinnosti Stran ohledně Zboží kupovaného v Internetovém obchodě ve smyslu těchto Obchodních podmínek, pokud není dále uvedeno výslovně jinak.

V případě prodeje Šperku zhotoveného a dodávaného v režimu Zakázkové výroby se jedná o prodej Zboží upraveného podle přání Spotřebitele nebo Zboží vyráběného pro jeho osobu, a z toho důvodu Spotřebitel není v takovém případě oprávněn odstoupit od takové smlouvy bez udání důvodů

ČLÁNEK VIII.


Reklamace a záruka
Provozovatel odpovídá Zákazníkovi, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Provozovatel Zákazníkovi odpovídá za to, že v době, kdy Zákazník Zboží převzal, má Zboží vlastnosti, které si Provozovatel a Zákazník ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Provozovatel nebo výrobce popsal nebo které Zákazník očekával s ohledem na povahu Zboží a že se hodí k účelu, který pro její použití Provozovatel uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá a že vyhovuje požadavkům právních předpisů.
Provozovatel poskytuje Zákazníkovi záruku za jakost Zboží v trvání 24 měsíců, pokud u konkrétního Zboží není na Webovém portálu uvedeno jinak. Zárukou za jakost se Provozovatel coby prodávající zavazuje, že věc (Zboží) bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.
Reklamace
Zákazník má právo uplatnit u Provozovatele vady Zboží pouze v případě kumulativního splnění těchto podmínek: (i) Zboží bylo zakoupeno u Provozovatele, (ii) vykazuje vady, za které Provozovatel odpovídá (např. vady použitého materiálu, vady způsobené při výrobě, funkční vady),
Zákazník je povinen Provozovateli oznámit vady dodaného Zboží a uplatnit práva z odpovědnosti prodávajícího za vady písemně na adrese sídla Provozovatele nebo e-mailem na goldorin@seznam.cz, a to bez zbytečného odkladu poté, co Zákazník vadu zjistil nebo mohl zjistit při povinné prohlídce Zboží. Zákazník ve své reklamaci uvede číslo Objednávky, přesný název Zboží, stručný popis vady Zboží a okolnosti při/po kterých se projevuje vada a požadovaný způsob vyřízení reklamace. Zákazník je povinen ve své reklamaci důsledně a pravdivě vylíčit všechny body podle předchozí věty. Řádně uplatněnou reklamaci Provozovatel zaregistruje ve své evidenci reklamací. Je-li Zákazník Spotřebitelem, je Provozovatel povinen Zákazníkovi vydat písemné potvrzení o tom, kdy Zákazník právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Provozovatel požaduje a rovněž termín pro vyřízení dané reklamace.
Zákazník má při řádné a včasné reklamaci vad Zboží v závislosti na povaze vady Zboží tato práva:
Při výskytu neodstranitelné vady, která brání řádnému užívání Zboží k danému účelu, smí Zákazník požadovat dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené; pokud se však vada týká pouze součásti věci, může Zákazník požadovat jen výměnu takové součásti. Není-li dodání nové věci (resp. její součástí) možné, nebo to Provozovatel neoprávněně odmítne, může Zákazník odstoupit od smlouvy;
Při výskytu neodstranitelné vady, která však nebrání řádnému užívání Zboží k jeho běžnému účelu, smí Zákazník požadovat krom nároků ve smyslu písm. a) tohoto odstavce Reklamačního řádu i přiměřenou slevu z ceny. Výše přiměřené slevy bude předmětem dohody stran;
Při výskytu odstranitelné vady, má Zákazník právo, aby byla vada Zboží odstraněna (opravena) bezplatně, řádně a včas. O způsobu odstranění vady (provedení opravy) rozhoduje Provozovatel. Zákazník smí požadovat místo opravy vady Zboží dodání nového bezvadného Zboží (pokud se však vada týká pouze součásti věci, může Zákazník požadovat jen výměnu takové součásti), pokud to není vzhledem k povaze či závažnosti vady neúměrné či nepřiměřené.
Stejná práva jako v písm. a) tohoto odstavce Reklamačního řádu (tj. dodání nové věci, nebo výměnu součásti věci, resp. právo od smlouvy odstoupit) má Zákazník i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě (alespoň po dvou opravách) nebo pro větší počet vad;
Neodstoupí-li Zákazník od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu z ceny. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Provozovatel nemůže dodat novou věc (Zboží) bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Provozovatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Zákazníkovi působilo značné obtíže;
Má-li věc (Zboží) vadu, z níž je Provozovatel zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Zákazník místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu z ceny.

ČLÁNEK IX.


Ochrana osobních údajů
Provozovatel je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění, oprávněn vykonávat majetková práva k obsahu Webového portálu www.goldorin.cz. Obsah Webového portálu www.goldorin.cz není možno uchovávat, upravovat ani šířit bez souhlasu Provozovatele.